Opći uvjeti poslovanja

1. PRIMJENA OPĆIH UVJETA
Nabla Plus d.o.o. za inženjering, proizvodnju i trgovinu elektrotehničkih proizvoda, Zagreb, Lukoranska 2, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080054220, OIB: 50697070495, dalje u tekstu “Prodavatelj” i “Društvo”.
Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve poslovne odnose, a osobito na prodaju proizvoda putem prodajnih predstavnika i mrežne trgovine Prodavatelja.
Ovi Opći uvjeti poslovanja obavezni su dio ugovora koji Kupac bilo kojeg proizvoda i usluge zaključuje s Prodavateljem.
Kad Kupac naruči obavljanje radova ili usluga od Prodavatelja, time izražava svoju suglasnost na primjenu ovih Općih uvjeta na odnos koji između njih nastaje primjenom načela pristupanja ponuđenim uvjetima.
Ako je Kupac već koristio usluge Prodavatelja smatra se da su mu ovih Opći uvjeti poznati te da je pristao na njihovu primjenu i za sve daljnje poslovne odnose u koje stupi s Prodavateljem, i u slučajevima u kojima mu tekst ovih Općih uvjeta nije posebno dostavljen.
Kad Prodavatelj s Kupcem zaključi poseban ugovor u pisanom obliku ovi su Opći uvjeti njegov sastavni dio i primjenjuju se za sva pitanja koja nisu drugačije uređena zaključenim posebnim ugovorom. Ako između Prodavatelja i Kupca nema posebnog ugovora, na ugovorni odnos primjenjuju se isključivo i jedino odredbe ovih Općih uvjeta.

2. DEFINICIJE
Ukoliko kontekst ne zahtjeva drugačije, riječi te izrazi u ovim općim uvjetima imaju sljedeće značenje:
“Opći uvjeti” označava ove Opće uvjete.
“Proizvod” označava proizvode koje Prodavatelj prodaje te usluge koje Prodavatelj pruža.
“Kupac” označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja od Prodavatelja kupuje proizvode.
“Ugovor” označava partnerski, servisni ili ugovor kakve druge vrste sklopljen u pisanom obliku između Kupca i Prodavatelja.
“Radni dan” znači dan koji nije subota, nedjelja ili državni blagdan u Republici Hrvatskoj.
“Pisani oblik” označava dokument na papiru ovjeren i potpisan od ovlaštene osobe Kupca, a uključuje i elektroničku poštu zaprimljenu s elektroničke adrese koja se uobičajeno koristi u komunikaciji između Kupca i Prodavatelja. U slučaju narušavanja sigurnosti ili neovlaštenog pristupa adresi elektroničke pošte ugovorne strane se obavezuju bez odlaganja o tome obavijestiti drugu ugovornu stranu te utvrditi stanje ponuda i narudžbi. Svaka strana odgovara za narudžbe / ponude koje je uputila drugoj strani putem elektroničke pošte prije nego je druga strana primila obavijest o narušavanju sigurnosti elektroničke pošte ili informatičkog sustava.
“Usluga pružena elektroničkim putem” označava uslugu koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika.
“Ugovor u elektroničkom obliku” označava ugovori koji Kupac i Prodavatelj u cijelosti ili djelomično sklapaju, šalju, primaju, raskidaju, otkazuju, pristupaju i prikazuju elektroničkim putem koristeći elektronička, optička ili slična sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na prijenos internetom.
“Komercijalno priopćenje” označava priopćenje u bilo kojem obliku oblikovano da Kupca obavijesti o novostima u prodajnom asortimanu Prodavatelja i uslugama koje Prodavatelj pruža te da promiče, izravno ili neizravno, robu, usluge ili ugled (image) Prodavatelja.

3. PONUDA
Ponuda je obavezujuća za Prodavatelja ako sadrži jednoznačno određenu vrstu Proizvoda po količini, cijeni, uvjetima plaćanja i načinu isporuke robe te obvezuje Prodavatelja samo ako je prihvaćena u cijelosti.
Za označavanje načina isporuke koriste se Incoterms 2010.
Ukoliko su u Ponudi navedeni informativni rokovi isporuke, stvarni rokovi isporuke biti će navedeni na potvrdi narudžbe.
Rok valjanosti ponude je 30 dana od dana datuma navedenog u Ponudi, osim ako u samoj ponudi nije drugačije navedeno ili ako su se stranke u pisanom obliku drugačije dogovorile.

4. NARUDŽBA
Prodavatelj ima mrežne stranice koje prikazuju robu i usluge iz ponude Prodavatelja koje imaju značaj reklamnog materijala, a istaknute cijene imaju značaj informacije te ne obvezuju Prodavatelja. Označavanje željenih proizvoda, njihovo smještanje “u košaricu” i ispunjavanje podataka za kontakt poziv je za Prodavatelja na davanje ponude te nema značaj narudžbe. Na temelju takvog poziva za davanje ponude Prodavatelj Kupcu šalje ponudu za koju se smatra da je prihvaćena kad Kupac da izjavu o prihvatu ponude ili kad plati cijenu istaknutu u ponudi.
Narudžbom Kupca smatrati će se:
1. izjava o prihvatu Ponude dostavljena Prodavatelju u pisanom obliku
2. narudžba Proizvoda u skladu s Ugovorom i
3. specifikacija Proizvoda utvrđena posebnim ugovorom o poslovnoj suradnji za projekte i/ili servisne usluge.
Narudžba mora sadržavati točne podatke Kupca, eventualnog primatelja i obveznika plaćanja ako je različit od Kupca, naziv i količinu traženih Proizvoda, način isporuke, način plaćanja, tražena osiguranja plaćanja kao i druge uvjete navedene u Ponudi, odnosno Ugovoru koje su Prodavatelju potrebne za ispunjavanje Narudžbe.
Svi daljnji dogovori, promjene i dopune Narudžbe važeće su samo ako ih Prodavatelj pismeno potvrdi.
Prodavatelj će sve Narudžbe, promjene i dopune Narudžbi potvrditi Kupcu potvrdom narudžbe (u daljnjem tekstu “Potvrda narudžbe”).
Otkazivanje Narudžbe mora biti učinjeno u pisanom obliku od strane osobe ovlaštene za zastupanje Kupca.
Ako Kupac jednostrano odustane od Narudžbe koju je Prodavatelj(u) pismeno potvrdio, obavezan je platiti sve nastale troškove vezane uz predmetnu Narudžbu u roku od osam radnih dana od dana primitka računa Prodavatelja.
Prodavatelj će prihvatiti i realizirati novu Narudžbu Kupca pod uvjetom da je Kupac podmirio sve prethodne račune od strane Prodavatelja kojima je prošao datum dospijeća te bilo koje druge dospjele financijske obveze.

5. ISPORUKA PROIZVODA
Datum isporuke Proizvoda naveden je u Potvrdi narudžbe.
Ako je Prodavatelj odgovoran za neispunjenje Ugovora u roku, odnosno za zakašnjenje u isporuci Proizvoda, Kupac može zahtijevati ugovornu kaznu u visini od 0,5% od ugovorene cijene Proizvoda za svaki puni tjedan kašnjenja Isporuke.
Prodavatelj duguje ugovornu kaznu nakon proteka četiri puna tjedna zakašnjenja, s time da ukupni iznos ugovorene kazne može biti najviše 5% ugovorene cijene Proizvoda bez obzira na trajanje kašnjenja. Odgovornost Prodavatelja za štetu za slučaj zakašnjenja u isporuci ograničena je iznosom ugovorne kazne kako je definirana prethodnim stavkom ovog članka koji je ujedno i najviši iznos naknade na koji Kupac ima pravo u slučaju kad Prodavatelj kasni s isporukom Proizvoda.
Osim prava na ugovornu kaznu sukladno ovom članku, Kupac nema pravo na naknadu bilo kojeg drugog oblika, odnosno vrste štete koja bi uslijedila zbog zakašnjenja Prodavatelja s ispunjenjem njegove obaveze. Kupac je dužan pregledati Proizvode prilikom isporuke. O svakom vidljivom oštećenju ambalaže/pakiranja Proizvoda ili vidljivom oštećenju, odnosno nedostatku samog Proizvoda, Kupac je obavezan odmah obavijestiti od strane Prodavatelja ovlaštenu osobu koja je proizvod isporučila. Kupac prijavljuje vidljivo oštećenje, odnosno nedostatak tako da ispuni reklamacijski obrazac Prodavatelja te ga dostavi Prodavatelju bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri Radna dana od dana isporuke Proizvoda zajedno s kopijom zapisnika sastavljenog prilikom isporuke Proizvoda te slikama vidljivog oštećenja, odnosno nedostataka.
Prodavatelj jamči da proizvod odgovara standardima i specifikacijama navedenima u cjeniku ili opisu proizvoda.koje je u pisanom obliku dala odgovorna osoba.
Ako se nakon isporuke pokaže da Proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku bez odgađanja obavijestiti Prodavatelja, a najkasnije u roku od tri Radna dana računajući od dana saznanja za nedostatak. Kupac prijavljuje skriveni nedostatak tako da ispuni i dostavi Prodavatelju reklamacijski obrazac u prethodno navedenom roku. Prodavatelj neće odgovarati za nedostatke koji se pokažu nakon što protekne rok od šest mjeseci od dana Isporuke Proizvoda.
Dok se Prodavatelj ne očituje o prijavljenom nedostatku ili oštećenju, Kupac se obavezuje zadržati proizvod kod sebe, u stanju u kojem je bio u trenutku reklamacije te ga na zahtjev Prodavatelja vratiti Prodavatelju. Prodavatelj ne odgovara za skrivene nedostatke ako mu Kupac ne vrati oštećeni proizvod.
Pod uvjetom da su ispunjene sve pretpostavke odgovornosti za štetu, odgovornost Prodavatelja da nadoknadi štetu i slučajevima u kojima Prodavatelj povrijedi neku od svojih obaveza iz Ugovora ili u slučaju odgovornosti za materijalne nedostatke Proizvoda, kao i u svim drugim slučajevima, biti će ograničeno isključivo na naknadu izravne obične štete i to do visine fakturirane cijene Proizvoda. Posljedično, Prodavatelj neće biti obavezan nadoknaditi bilo koji drugi oblik štete kao što su, primjerice, ali ne ograničeno na, gubitak dobiti ili zarade, neimovinska šteta, izmakla korist, gubitak prihoda, gubitak tržišta ili klijenta, gubitak budućih poslova ili poslovne reputacije ili bilo koji drugi oblik neizravne, posljedične ili popratne štete.

6. CIJENE PROIZVODA, UVJETI PLAĆANJA
Cijena Proizvoda naznačena u Ponudi i Potvrdi narudžbe ne uključuje PDV koji će se dodatno obračunati na ukupnu ugovorenu cijenu Proizvoda i koji će biti zasebno naznačen na Ponudi i Potvrdi Narudžbe.
Prodavatelj je ovlašten u bilo kojem trenutku izuzeti iz prodaje Proizvode koji se nalaze u katalozima i prospektima Prodavatelja te izvršiti druge izmjene i modifikacije ovisno o tržišnim kretanjima.
Cijene Proizvoda uključuju i njegovo pakiranje na način određen od strane Prodavatelja.
Dospijeće plaćanja biti će navedeno na Ponudi ili Potvrdi narudžbe. U slučaju da dospijeće plaćanja ne bude navedeno na Ponudi ili Potvrdi Narudžbe, Kupac će biti obavezan izvršiti plaćanje naručenog Proizvoda u cijelosti prije dana isporuke.
Smatrat će se da je Kupac izvršio svoju obvezu plaćanja Proizvoda u onom trenutku kada Prodavatelj zaprimi sredstva na svojem poslovnom računu.
Kupac se obavezuje da će po plaćanju ili osiguranju plaćanja pismeno obavijestiti Prodavatelja koje obaveze namiruje, odnosno osigurava. U slučaju da prodavatelj ne zaprimi ovu obavijest, smatrati će se kako Kupac ispunjava svoje obveze po redoslijedu dospjelih dugovanja.
U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Prodavatelj ima pravo obračunati uz glavnicu i zateznu kamatu propisanu zakonom.
Ako Kupac ne plati svoje obveze u dogovorenom roku, Prodavatelj ima pravo odmah prekinuti isporuku proizvoda prema Kupcu sve dok se ne podmire dospjele obaveze.
Prodavatelj će Kupcu ispostaviti račun u roku osam dana od dana isporuke Proizvoda.

7. ZADRŽAVANJE VLASNIČKIH PRAVA KOD IZVEDBE PROJEKATA
Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad svim ugrađenim dodatnim i rezervnim dijelovima te nad zamijenjenim cjelinama, sve dok sve tražbine nastale iz poslovnog odnosa ne budu plaćene. Ako se imovina Prodavatelja zbog povezivanja, zamjene ili obrade stopi s imovinom u vlasništvu Kupca, Prodavatelj postaje suvlasnik predmeta s kojim je dio kojeg je Prodavatelj isporučio povezan, zamijenjen ili obrađen, razmjerno vrijednosti tog dijela.

8. JAMSTVO
Prodavatelj jamči Kupcu da Proizvod nema nedostataka te da je ispravan i prikladan za uporabu u skladu s njegovom namjenom i uputama za uporabu.
Osim ako u ovim Općim uvjetima nije drugačije navedeno, Prodavatelj se neće smatrati odgovornim za štetu koju su uzrokovale okolnosti izvan kontrole Prodavatelja. Prodavatelj prihvaća odgovornost samo za slučaj krajnjeg nemara ili namjernog čina, do vrijednosti isporučenih proizvoda odnosno pruženih usluga.
Trajanje jamstvenog roka ovisi o vrsti Proizvoda.
Jamstveni rok počinje teći od dana kad je stranka preuzela Proizvod. Pravo na jamstvo Kupac dokazuje predočenjem računa.
Popravak Proizvoda ili dijela Proizvoda ili zamjenskog neispravnog Proizvoda ispravnim ukoliko popravak Proizvoda ili njegovog dijela nije moguć, smatrati će se ispunjenjem obveze Prodavatelja iz jamstva za ispravnost prodanog Proizvoda.
Kupac ostvaruje svoja prava iz jamstva za ispravnosti proizvoda tako da ispuni reklamacijski obrazac te ga za vrijeme trajanja jamstvenog roka dostavi Prodavatelju pismenim putem.
Kupac će biti dužan sukladno uputi Prodavatelja (i) dostaviti Prodavatelju neispravan Proizvod radi ispitivanja kvara, odnosno nedostatka te utvrđivanja ispunjava li Kupac uvjete iz jamstva i (ii) dokazati da je do kvara, odnosno nedostatka došlo u jamstvenom roku.
Kupac neće imati pravo iz jamstva u slučaju:
1. mehaničkog oštećenja Proizvoda ili dijela Proizvoda uzrokovanog krivnjom Kupca ili osobe angažirane od strane Kupca ili treće osobe.
2. nepravilne uporabe ili nepoštivanja uputa za uporabu
3. montiranja, rastavljanja ili servisiranja Proizvoda ili dijela Proizvoda od strane neovlaštene osobe
4. mehaničkih, kemijskih, termičkih i drugih oštećenja izazvanih djelovanjem agresivne okoline, vremenskih nepogoda, požara, nesretnog slučaja i drugih sličnih uzorka koji nisu pod kontrolom Prodavatelja
5. korištenja / povezivanja / spajanja Proizvoda s tehnički nesukladnim ili neoriginalnim uređajima ili proizvodima
6. nepropisnog održavanja Proizvoda ili zamjene dijela Proizvoda neoriginalnim dijelovima.
Prodavatelj će za vrijeme trajanja jamstvenog roka osigurati sve rezervne dijelove.
U slučaju prihvaćanja reklamacije unutar jamstvenog roka te ukoliko je Proizvod ugrađen u mjestu koje nije mjesto prodaje Proizvoda od strane Prodavatelja Kupcu, Prodavatelj neće snositi troškove prijevoza i rada potrebnih za otklanjanje kvara, odnosno nedostatka.
Iznimno, u slučajevima u kojima zbog izloženosti i dimenzija Proizvoda demontaža od strane Kupca nije moguća, Prodavatelj će na vlastiti trošak izvršiti obveze uz jamstva za ispravnost Proizvoda na mjestu kvara na području Republike Hrvatske. U slučaju da Prodavatelj, odnosno ovlašteni servis Prodavatelja utvrdi da Kupac ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na jamstvo za ispravnost Proizvoda, a Prodavatelj je započeo radove na otklanjanju kvara, Prodavatelj ima pravo na naknadu troškova popravka koje je Kupac dužan podmiriti.

9. TAJNOST I POVJERLJIVOST
Povjerljive informacije (u daljnjem tekstu Povjerljive informacije) su Prodavateljevi poslovni podaci, „know-how“, podaci o načinu poslovanja, ugovori, poslovni dogovori, poslovni dopisi i korespondencija, e-mail poruke, poslovni planovi, podaci o klijentima, marketinški planovi i strategije, prodajni i financijski izvještaji, tehničke informacije uključujući metode, procese, formule, sustave, izume, računalne programe, kao i bilo koje druge informacije ili dokumenti s kojima se Kupac upoznao ili s kojima je došao u doticaj, bilo izravno ili neizravno, bilo posredno ili neposredno, za cijelo vrijeme trajanja Ugovora.
Kupac se obavezuje da će držati u tajnosti i da neće bez prethodnog pisanog odobrenja Prodavatelja otkriti ili učiniti dostupnim trećim osobama sadržaj Ponude, odnosno Ugovora kao i Povjerljive informacije, osim ako je takvo otkrivanje nužno temeljem zakonskih propisa, zahtjeva kakvog državnog tijela ili radi ostvarivanja kakvog zakonskog prava Kupca.

10. VIŠA SILA
Viša Sila označava nastup takvog događaja ili okolnosti koji nije postojao u trenutku sklapanja Ugovora s Kupcem, koji se nije mogao predvidjeti te je nastao bez htjenja ili utjecaja Prodavatelja te uslijed kojeg nije moguće ispunjenje dijela ili svih Prodavateljevih obveza iz Ugovora.
Pod pojmom Više Sile, odnosno okolnosti za koju nije opravdano i razumno očekivati da se nalazi pod kontrolom ili utjecajem Prodavatelja, podrazumijevaju se prirodne nepogodne (uključujući i požar, potres, olujno nevrijeme ili poplavu), državni akt ili akt nekog drugog nadležnog tijela, eksploziju, nesreću, pad električne mreže, značajne političke i socijalne nemire, značajne političke i gospodarstvene okolnosti poput pobune, terorističkog čina ili objavljenog i neobjavljenog rata, štrajk, kolektivne radne sporove, nestanak ili nedostatak struje, goriva ili kakvih drugih izvora energije i/ili bitnog materijala i/ili dijelova i/ili sastojaka.
Prodavatelj neće biti odgovoran za štetu u slučaju zakašnjenja s ispunjenjem koje od svojih obveza iz Ugovora, odnosno u slučaju povrede koje od svojih obveza iz Ugovora, ako je do zakašnjenja, odnosno kršenja obveza došlo zbog nastupa događaja ili okolnosti koji se ima smatrati Višom Silom.
U slučaju da je Prodavatelj u nemogućnosti ispuniti neku od preuzetih obveza iz Ugovora zbog Više Sile, dužan je bez odlaganja obavijestiti Kupca o događaju ili uzroku navodeći pojedinosti i njihovo očekivano trajanje. U tom slučaju Prodavatelj je dužan važećim dokumentima ili drugim dokazima učiniti nespornim postojanje Više Sile u slučaju da predmetni događaj, uzrok ili okolnost nisu opće poznati ili se ne mogu smatrati očitim po drugu ugovornu stranu.
Rokovi unutar kojih je prodavatelj trebao ispuniti svoje dospjele, a neizvršene obveze produžiti će se razmjerno vremenu trajanja događaja, uzroka ili okolnosti Više Sile kao i vremenu otklanjanja posljedica istih, pod uvjetom da njihovo otklanjanje predstavlja preduvjet pristupanju izvršenja obveza Prodavatelja.
U slučaju da Viša Sila i prateća nemogućnost ispunjavanja obveza iz Ugovora potraje duže od mjesec dana, Prodavatelj i Kupac će razmotriti svrsishodnost daljnje primjene i važenja Ugovora prema utvrđenom sadržaju. Ako Prodavatelj i Kupac u narednom roku od mjesec dana ne uspiju postići dogovor o budućem sadržaju Ugovora i njegovoj daljnjoj primjeni, sukladno novim okolnostima, ugovorna strana koja nije pogođena slučajem Više Sile, a zbog nastupa iste trpi neispunjenje obveza iz Ugovora, pridržava pravo raskinuti Ugovor pisanom obavijesti dostavljenoj drugoj ugovornoj strani.

11. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Prodavatelj bilježi osobne podatke radnika Kupca s jedinom svrhom komunikacije s Kupcem te se prema njima odnosi u skladu s važećom Politikom privatnosti.
O novostima u ponudi roba i usluga Prodavatelj obavještava Kupca dostavljanjem obavijesti (newslettera) na adresu elektroničke pošte koju mu je Kupac priopćio radi komunikacije.
Osobe, bilo fizičke, bilo pravne, koje se same prijave radi prijama newslettera, odnosno komercijalnih priopćenja Prodavatelja, svoju su privolu za obradu podataka dale unosom podataka u za to predviđenu formu i time što su Prodavatelju dale svoje osobne podatke.

12. RJEŠAVANJE SPOROVA
Prodavatelj i Kupac će sve sporne situacije (potencijalne sporove) pokušati riješiti mirnim putem, u dobroj vjeri i dogovorom.
U slučaju spora ugovara se mjesna nadležnost suda u Zagrebu, pa i u slučaju da stranka nema sjedište unutar Republike Hrvatske, odnosno ako je sjedište stranke ili prebivalište nepoznato sudu u trenutku početka postupka.

13. ZAKLJUČNE ODREDBE
Prodavatelj zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće Uvjete.
Prodavatelj će na svojoj Internet stranci www.nabla-plus.hr objaviti Opće Uvjete kao i sve naknadne promjene i izmjene.
Ako se bilo koja odredba ovih Općih Uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih Uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih Općih Uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će, na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri i kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.
Ovi Opći uvjeti poslovanja objavljeni su i stupaju na snagu 5.11.2018. godine.

Potpisani službeni dokument uvjeta poslovanja možete preuzeti ovdje: Opci uvjeti poslovanja 11_2018


Prihvaćam

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje moguće iskustvo na stranici. Kako biste nam dali do znanja da ste suglasni s korištenjem kolačića, molimo vas kliknite na gumb Prihvaćam